Sat 09/25/2021 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
D.P.A.C. 5:00p 6:30p  Pee Wee Game Wyckoff BLACK  JM 
6:30p 8:00p  Junior Game Wyckoff BLACK  JM 
8:00p 9:30p  Senior Game Wyckoff BLACK  JM 
 Sun 09/26/2021 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Wyckoff 1:00p 2:15p  Pee Wee Game Wyckoff GOLD  JM 
2:15p 3:30p  Junior Game Wyckoff GOLD  JM 
3:30p 4:45p  Senior Game Wyckoff GOLD  JM