Mon 09/27/2021 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
D.P.A.C. 6:15p 7:30p  Junior Game Wyckoff HAWK  JM 
7:30p 8:45p  Senior Game Wyckoff HAWK  JM 
 Sat 10/02/2021 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Ridgewood 5:00p 6:30p  Pee Wee Game Ridgewood BLACK  JM 
6:30p 8:00p  Junior Game Ridgewood BLACK  JM 
8:00p 9:30p  Senior Game Ridgewood BLACK  JM 
 Sun 10/03/2021 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
D.P.A.C. 1:00p 2:15p  Pee Wee Game Ridgewood GOLD  JM 
2:15p 3:30p  Junior Game Ridgewood GOLD  JM 
3:30p 4:45p  Senior Game Ridgewood GOLD  JM